Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general del Web FEM PREVENCIO S.L.

Titular: FEM PREVENCIO S.L
N.I.F.: B65220311
Adreça: Psg. Ramon Vall 28 Bxs, Navàs 08670 (Barcelona)
Telèfon: 654807728
FAX:938 212 649
Contacte: fem@femprevencio.cat

Condicions generals d’ús de la pàgina web www.femprevencio.cat

1. Identificació i activitat de la societat.

Fem Prevenció (en endavant «Fem Prevenció»), amb domicili social a Crtra de Solsona 52 1 08600 Berga, B65220311, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, és una societat que té com a Fer prevenció de riscos.

2. Responsabilitats d’ús.

Totes dues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà  de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i Fem Prevenció adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l’anterior, Fem Prevenció exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

I) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com falta d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.
II) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa la acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou en aquesta.

4. Propietat Intel·lectual i/o industrial.

Tota la informació continguda en la pàgina web www.femprevencio.cat, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d’establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Fem Prevenció o tercers.

Sota cap supòsit l’accés als serveis de Fem Prevenció suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquets drets, ni confereix cap dret d’ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de Fem Prevenció o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l’Usuari no estarà  autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l’autorització prèvia i per escrit de Fem Prevenció.

En cap cas estè  autoritzada (i serè  perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de www.femprevencio.cat, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

No obstant l’anterior, queden deslliurats de perill els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitària i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

5. Política de links.

Fem Prevenció no es farà  responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s’inclouen a la pàgina web www.femprevencio.cat.

6. Notificacions.

Qualsevol notificació podrà  ser dirigida a Fem Prevenció a l’adreça que figura a la capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: fem@femprevencio.cat.

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entre Fem Prevenció i els usuaris de la pàgina web www.femprevencio.cat, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que per llei els hi pogués correspondre.

8. Consentiment del Usuari.

El sol accés a l’ús de la pàgina web www.femprevencio.cat per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.

Protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades titularitat de Fem Prevenció, amb l’objecte de ser tractades en la mesura en què fossin necessàries o convenients pel desenvolupament de la relació jurídica que s’estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, d’informació i publicitàries de tot tipus de productes i de serveis, propis i aliens.

En qualsevol moment vostè podrà  accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposicó respecte a les seves dades personals. Aquests drets podran exercitar-se mitjançant una comunicació escrita dirigida a la seu de la Societat situada a Crtra de Solsona 52 1 08600 Berga.

L’acceptació de la present Polí­tica de Privacitat implica l’autorització expressa a Fem Prevenció per la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas de que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem que ens ho comuniqui enviant un correu electrònic a la següent adreça: fem@femprevencio.cat.

L’enviament de la seva informació personal a través de la present pàgina implica el consentiment exprés i inequívoc per tractar les seves dades de caràcter personal en els termes exposats a la present Política de Privacitat.

L’acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l’acceptació de les Condicions Generals d’ús d’aquesta pàgina web.

Scroll hacia arriba